Zaktualizuj swoją przeglądarkę

Do kwestii bezpieczeństwa podchodzimy bardzo poważnie. Aby zapewnić ochronę Tobie i naszym systemom, wprowadzamy zmiany we wszystkich witrynach HSBC, w wyniku których niektóre z najstarszych wersji przeglądarek internetowych nie będą już mogły uzyskać dostępu do tych witryn. Najnowsze wersje przeglądarek (takich jak Edge, Chrome, Safari itp.) i systemów operacyjnych (takich jak Microsoft Windows, MacOS) zazwyczaj posiadają najbardziej aktualne funkcje zabezpieczeń.

Jeśli widzisz ten komunikat, oznacza to, że używasz starszej, nieobsługiwanej już wersji przeglądarki.

Zobacz, jak zaktualizować przeglądarkę

Zrównoważone produkty inwestycyjne

Opracowaliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań, aby wspierać naszych klientów, którzy chcą alokować kapitał w celu osiągnięcia określonych, zrównoważonych wyników. Nasza oferta obejmuje niskoemisyjne portfele o stałym dochodzie i akcjach, tematyczne i zrównoważone portfele typu multi-asset. Tam, gdzie klienci mają specyficzne ograniczenia, byliśmy w stanie stworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Nazwa funduszu
SFDR-Kategoria (Art. 8 lub 9) Charakterystyka środowiskowa i społeczna lub realizowany cel zrównoważonego rozwoju.
W jaki sposób osiąga się cechy środowiskowe i społeczne lub cele zrównoważonego rozwoju?
W jaki sposób indeks jest dostosowany do charakterystyki środowiskowej i społecznej, lub do celu zrównoważonego rozwoju? Dlaczego i w jaki sposób stosowany indeks różni się od indeksu szerokiego rynku?
HSBC GIF Global Equity Climate Change
8
Subfundusz dąży do zapewnienia długoterminowej całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w spółki, które mogą odnieść korzyści z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu przy niższej intensywności emisji dwutlenku węgla i wyższej ocenie środowiskowej, społecznej i zarządzania, obliczanych odpowiednio jako średnia ważona intensywności emisji dwutlenku węgla i ocen ESG przyznanych emitentom inwestycji subfunduszu, niż średnia ważona składników indeksu MSCI AC World Net. Subfundusz inwestuje w normalnych warunkach rynkowych co najmniej 70% swoich aktywów netto w akcje i papiery wartościowe równoważne akcjom spółek, których przychody są związane z tematyką transformacji klimatycznej ("Tematy Transformacji Klimatycznej"), które mają siedzibę, prowadzą działalność gospodarczą lub są notowane na Rynku Regulowanym w dowolnym kraju albo na rynkach rozwiniętych i rynkach wschodzących. Subfundusz może również inwestować w kwalifikujące się zamknięte fundusze typu Real Estate Investment Trusts ("REITs").
Tematy zmian klimatycznych mogą obejmować efektywności energetycznej, czysty transportu i zielonych budynków, ale nie ograniczają się do energii odnawialnej. Tematy związane z transformacją klimatyczną są własnością HSBC. Są one określane w odniesieniu do kwalifikujących się działań określonych w Zasadach dotyczących Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych oraz taksonomii obligacji klimatycznych Climate Bonds Initiative, podlegają bieżącym badaniom i mogą z czasem ulegać zmianom w miarę identyfikowania nowych tematów. Doradca Inwestycyjny może opierać się na własnych badaniach w celu zidentyfikowania odpowiednich spółek spełniających minimalny próg zaangażowania w tematy związane z przemianami klimatycznymi.
Minimalny próg ekspozycji na przychody będzie zależał od konkretnego tematu zmian klimatycznych ale będzie wynosił co najmniej 10% całkowitych przychodów danej spółki.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change
8
Subfundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w spółki, które mogą odnieść korzyści z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, promując tym samym aspekty ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu w oparciu o niższą intensywność emisji oraz wyższy rating w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego („ESG”), obliczanych odpowiednio jako średnia ważona poziomu intensywności emisji dwutlenku węgla i ratingu ESG podawanego emitentom inwestycji subfunduszu, w porównaniu ze średnią ważoną składników indeksu MSCI AC World („wskaźnik referencyjny”). W normalnych warunkach rynkowych minimum 70% aktywów netto tego subfunduszu inwestowanych jest w kapitałowe papiery wartościowe i ich ekwiwalenty emitowane przez spółki o ekspozycji przychodu na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi („kwestie związane ze zmianami klimatycznymi”), które to spółki mają siedzibę, centralę lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju należącym do jednego z rynków rozwiniętych lub rynków wschodzących bądź są notowane na rynku regulowanym takiego kraju. Subfundusz może także inwestować w dopuszczone zamknięte fundusze nieruchomości („REIT”).

„Kwestie związane ze zmianami klimatycznymi” mogą obejmować między innymi odnawialną energię, efektywność energetyczną, czysty transport oraz ekologiczne budownictwo. Termin „Kwestie związane ze zmianami klimatycznymi” jest zastrzeżony dla HSBC i jest określany w odniesieniu do kwalifikujących się działań w ramach Zasad dot. Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych oraz Taksonomii Obligacji Klimatycznych w ramach Inicjatywy Obligacji Klimatycznych. Kwestie te są przedmiotem ciągłych badań i mogą z czasem ulegać zmianom w miarę identyfikacji kolejnych tego typu kwestii. Doradca inwestycyjny może korzystać z własnych wyników badań w celu ustalenia, które spółki spełniają wymóg minimalnego progu ekspozycji przychodów w odniesieniu do Kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. Minimalny próg ekspozycji przychodów będzie zależeć od konkretnej Kwestii związanej ze zmianami klimatycznymi, ale będzie wynosić co najmniej 10% całkowitego przychodu danej spółki.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Smaller Companies
8
Subfundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w portfel akcji mniejszych spółek azjatyckich (z wyłączeniem japońskich), promując jednocześnie aspekty ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel akcji strefy euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie (zwykle przynajmniej 90% jego aktywów netto) w portfel kapitałowych papierów wartościowych i ich ekwiwalentów małych i średnich firm, które mają siedzibę w dowolnym kraju strefy euro, przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel akcji strefy euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Europe Value
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel akcji europejskich przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel akcji spółek z rynków wschodzących przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel obligacji denominowanych w euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu dzięki ratingowi ESG (obliczanemu jako średnia ważona ratingów ESG przyznanych emitentom inwestycji subfunduszu) wyższemu niż średnia ważona składników indeksu Bloomberg Euro Aggregate. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond
8
W celu osiągnięcia całkowitej stopy zwrotu subfundusz inwestuje głównie w zdywersyfikowany portfel Klasy inwestycyjnej o stałym dochodzie (np. obligacji) oraz podobne obligacje denominowane w euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu dzięki ratingowi ESG (obliczanemu jako średnia ważona ratingów ESG przyznanych emitentom inwestycji subfunduszu) wyższemu niż średnia ważona składników indeksu Markit iBoxx EUR Corporates. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond
8
Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w portfel obligacji o wysokiej rentowności denominowanych w euro przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR. Subfundusz dąży do osiągnięcia tego celu dzięki ratingowi ESG (obliczanemu jako średnia ważona ratingów ESG przyznanych emitentom inwestycji subfunduszu) wyższemu niż średnia ważona składników indeksu ICE BofA Euro High Yield BB-B Constrained. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę poświadczeń dotyczących zgodności z kryteriami ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego. Od dnia 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki, które są zaangażowane w określone rodzaje działalności, np. związanej z bronią, wydobyciem węgla energetycznego, produkcją energii elektrycznej z węgla oraz tytoniem. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie śledzi benchmarku.
Ostrzeżenie o ryzyku

Fundusz ten nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Wartość inwestycji oraz wszelkie dochody z nich pochodzące mogą nie tylko wzrosnąć, lecz również spaść, w wyniku czego inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty.

Szczegółowy przegląd ryzyka, a także dalsze informacje można znaleźć w broszurze informacyjnej oraz w dokumencie z najważniejszymi informacjami dla inwestorów (KIID).