Zaktualizuj swoją przeglądarkę

Do kwestii bezpieczeństwa podchodzimy bardzo poważnie. Aby zapewnić ochronę Tobie i naszym systemom, wprowadzamy zmiany we wszystkich witrynach HSBC, w wyniku których niektóre z najstarszych wersji przeglądarek internetowych nie będą już mogły uzyskać dostępu do tych witryn. Najnowsze wersje przeglądarek (takich jak Edge, Chrome, Safari itp.) i systemów operacyjnych (takich jak Microsoft Windows, MacOS) zazwyczaj posiadają najbardziej aktualne funkcje zabezpieczeń.

Jeśli widzisz ten komunikat, oznacza to, że używasz starszej, nieobsługiwanej już wersji przeglądarki.

Zobacz, jak zaktualizować przeglądarkę

Zastrzeżenia prawne – Internet

Strony internetowe HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH w języku polskim są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W szczególności nie są one przeznaczone dla osób z krajów, w których publikacja takich informacji lub też dystrybucja i marketing opisanych papierów wartościowych jest zakazana. Osoby, które podlegają takim ograniczeniom ze względu na ich miejsce zamieszkania, narodowości lub z przyczyn innych, nie są uprawnione do korzystania z tych stron internetowych.

HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH ("HSBC") dokonał weryfikacji informacji znajdujących się na niniejszych stronach internetowych z należytą starannością. Z zastrzeżeniem świadomego wprowadzenia w błąd, HSBC ani inny podmiot nie składa żadnych ani nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, stwierdzeń, założeń lub projekcji zamieszczonych w niniejszej witrynie, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę (bezpośrednią, pośrednią, wtórną lub jakąkolwiek inną) powstałą w wyniku polegania na treści niniejszej witryny, lub innej witrynie dostępnej przez hiperłącze.

HSBC zachowuje prawo do zmiany informacji zawartych na tej stronie internetowej w każdym czasie.

Materiały i informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, nawet jeśli wyraźnie wskazują one na spółkę lub papier wartościowy. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotyczących funduszu, i nie powinni polegać na informacjach zawartych w niniejszej witrynie jak na poradach inwestycyjnych. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W celu uzyskania takich informacji jak również szczegółowego opisu czynników ryzyka odsyłamy Państwa do aktualnego prospektu, raportów rocznych które są dostępne bezpłatnie, na żądanie, w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. Ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście D, IV piętro 02-673 Warszawa lub na stronie internetowej www.assetmanagement.hsbc.com/pl. Na tych samych warunkach dostępna jest tabela opłat manipulacyjnych.

Należy pamiętać, że wartość aktywów funduszów netto oraz dochód z nich uzyskany cechuje się lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Zainwestowanie w fundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i jest odpowiednim do zastosowania wyłącznie dla doświadczonych inwestorów, którzy w pełni rozumieją ryzyko wiążące się z tego rodzaju inwestycjami, w tym także ryzykiem utraty całości kapitału, oraz są w stanie je ponieść. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zmiany kursu walut, co dotyczy w szczególności papierów wartościowych notowanych za granicą, mogą wywierać niekorzystny wpływ na wartość inwestycji oraz osiągany z nich zwrot. Informacje dotyczące wyników, są oparte na danych historycznych i niekoniecznie stanowią wyznacznik przyszłych wyników. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych podlegają opodatkowaniu. Poziom i podstawa opodatkowania mogą ulegać zmianom. Celem uzyskania informacji o zasadach opodatkowania inwestor powinien zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. ProService Finteco Sp. z o.o. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, jakiekolwiek informacje na temat zasad opodatkowania uzyskane od ProService Finteco Sp. z o.o. nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe.

Ponadto informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) ani oferty publicznej dotyczącej certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez HSBC w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami). Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej czy innej porady profesjonalnej. Informacje dostępne na stronach internetowych nie zastępują indywidualnej porady inwestycyjnej, która jest przekazywana naszym klientom w oparciu o potrzeby i sytuacje klienta. HSBC nie jest w stanie przewidzieć i nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie okoliczności, jakie mogą mieć miejsce w związku z inwestowaniem w poszczególne papiery wartościowe.

HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH oraz Grupa HSBC stosują wewnętrzne rozwiązania służące identyfikowaniu potencjalnych konfliktów interesów oraz zarządzaniu nimi.

Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie jakichkolwiek materiałów i informacji zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w szczególności terminów, tekstów czy danych liczbowych, wymaga uprzedniej zgody HSBC.

Strony internetowe nie stanowią bezpiecznego środka komunikacji elektronicznej. Jakakolwiek informacja przekazana drogą internetową może zostać odczytana i/lub skopiowana przez osoby nieupoważnione.

Niniejsze zastrzeżenia mają również zastosowanie do wszelkich stron internetowych zawierających link do niniejszych stron utworzonych przez osoby lub podmioty należące do Grupy HSBC, jak również przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do tworzenia linków do niniejszej strony.