Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej informacjami przed rozpoczęciem użytkowania niniejszej witryny internetowej ("Witryna"). Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, zgadzacie się Państwo, aby obowiazywały Państwa następujące zasady i warunki oraz zastrzeżenia ("Warunki"). Odniesienia do 'Pana/i' oraz 'Państwa' są odniesieniami do osób odwiedzających Witrynę. Odniesienia do 'Banku', 'nas', 'naszego/naszej' oraz 'naszych' są odniesieniami do HSBC Bank Polska S.A. Odniesienia do 'Grupy HSBC' są odniesieniami do HSBC Holdings plc, jej podmiotów zależnych oraz spółek powiązanych.

Warunki

Wszystkie nasze produkty i usługi oraz wszystkie produkty i usługi oferowane przez innych członków Grupy HSBC podlegają zasadom i warunkom oraz zastrzeżeniom wynikającym z odpowiednich umów dotyczących ich stosowania.

Warunki te należy interpretować łącznie z wszelkimi zasadami, warunkami i zastrzeżeniami, zawartymi na poszczególnych stronach niniejszej Witryny. W przypadku ewentualnych rozbieżności, zasady, warunki i zastrzeżenia zawarte na stronach niniejszej Witryny będą miały charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków.

Zmiany Warunków mogą być dokonywane w drodze aktualizacji niniejszej Witryny, również bez uprzedniego zawiadomienia. Państwa dostęp do niniejszej witryny oraz korzystanie z niej oznacza, że zapoznaliście się Państwo z niniejszymi Warunkami i zgadzacie się z ich zapisami.

Brak oferty

Informacje, materiały i teksty zawarte na stronach Witryny mogą ulec zmianie. Informacje i opinie zawarte w niniejszej Witrynie nie stanowią oferty sprzedaży ani próby pozyskania do korzystania z usług bądź oferty zakupu, ani też żadnej porady czy zalecenia w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych. Poleganie w jakimkolwiek stopniu na informacjach zawartych na tej stronie, jest wyłącznie na własne ryzyko. Przed dokonaniem decyzji albo podjęciem działań mogących mieć znaczący wpływ na finanse osobiste czy prowadzony biznes, radzimy skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy w celu uzyskania odpowiedniej finansowej, prawnej, księgowej, podatkowej czy jakiejkolwiek innej porady.

Użytkownicy

W chwili obecnej Witryna przeznaczona jest wyłącznie do korzystania przez osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W szczególności nie jest ona przeznaczona dla osób z krajów/jurysdykcji, w których publikacja takich informacji lub też dystrybucja i marketing opisanych papierów wartościowych jest zakazana. Osoby, które podlegają takim ograniczeniom ze względu na ich miejsce zamieszkania, narodowość lub z innych przyczyn, nie są uprawnione do korzystania z tych stron internetowych.

Brak gwarancji

Klauzule zamieszczone poniżej mają na celu wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności prawnej dotyczącej Witryny, w związku z czym należy się z nimi dokładnie zapoznać. Klauzule te mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Klauzule działają na korzyść wszystkich podmiotów z Grupy HSBC.

Mimo podjęcia przez nas zasadnych działań, zmierzających do zapewnienia dokładności, aktualności, dostępności, prawidłowości i kompletności informacji zawartych w niniejszej Witrynie, informacje te zostają udostępnione w formie, w jakiej są one aktualnie dostępne, w związku z czym nie składamy jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, dotyczących przedmiotowych informacji. Korzystacie Państwo z niniejszej Witryny wyłącznie na własne ryzyko. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od sposobu ich powstania, wynikające z użytkowania niniejszej Witryny lub działania w oparciu o informacje w niej zawarte, w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie oświadczamy i nie zapewniamy, że niniejsza Witryna będzie zawsze dostępna i że będzie spełniać Państwa oczekiwania, że będziecie Państwo mieli nieprzerwany dostęp do tej Witryny, że nie będzie żadnych opóźnień, awarii, błędów, pomyłek, pominięć lub, że nie nastąpi utrata przesyłanych informacji, że nie będzie mieć miejsca przenoszenie wirusów lub innych aplikacji zanieczyszczających lub niszczących, ani też, że Państwa system komputerowy nie ulegnie uszkodzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej ochrony oraz sporządzenie kopii zapasowych (back up) danych lub sprzętu oraz za podjęcie odpowiednich zasadnych działań zapobiegawczych w zakresie wyszukiwania wirusów komputerowych lub innych aplikacji o charakterze niszczącym. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, co do dokładności, funkcjonalności lub efektywności oprogramowania osób trzecich, używanego w związku z niniejszą Witryną.

Witryny i gwarancje osób trzecich

Linki do innych witryn internetowych zamieściliśmy jedynie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych witryn lub stron internetowych połączonych z niniejszą Witryną lub do których odnośniki znajdują się w niniejszej Witrynie. Nie przeprowadziliśmy weryfikacji treści tych witryn. Nie ponosimy ryzyk związanych z korzystaniem z linków do innych witryn lub stron internetowych i za jakiekolwiek szkody lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z powyższymi linkami. Linki do witryn oferujących oprogramowanie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody, przy czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne trudności lub skutki wynikające z kopiowania tego oprogramowania. Korzystanie ze skopiowanego oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej (jeżeli takowa istnieje), dołączonej do oprogramowania lub udostępnionej wraz z nim.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie nie stanowią wyraźnej ani dorozumianej reklamy ani nie wyrażają poparcia dla osób trzecich czy też udzielonych przez nich porad, opinii, informacji, oferowanych produktów bądź usług.

Poczta elektroniczna w internecie

Zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Internetu nie jest możliwe, gdyż mogą one ulec przechwyceniu, utracie lub zmianie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za powyższe wiadomości i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z wiadomościami przesyłanymi do Banku lub wiadomościami przesyłanymi przez Bank za pośrednictwem Internetu. Ani Bank ani żaden inny członek Grupy HSBC nie jest odpowiedzialny za takie wiadomości ani też nie odpowiada za szkody poniesione w związku z takimi wiadomościami wysłanymi przez Klienta do nas czy też wyglądające na takie, które byłyby przesłane przez nas za pomocą Internetu do Klienta (włączając wiadomości elektroniczne). Wiadomości takie nie powinny zawierać żadnych poufnych czy też wrażliwych informacji.

Znaki i towarowe i prawo autorskie

Prawo autorskie do stron ekranowych, informacji i materiałów oraz ich rozmieszczenia w ramach niniejszej Witryny należą do Grupy HSBC lub podlegają licencji na rzecz Grupy HSBC, chyba że zaznaczono inaczej. HSBC i logo HSBC są znakami towarowymi HSBC Holdings Plc i wszystkie prawa i przywileje z nimi związane spoczywają w HSBC Holdings Plc.

Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie jakichkolwiek materiałów i informacji zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w szczególności terminów, tekstów czy danych liczbowych, wymaga uprzedniej zgody HSBC.

Dane osobowe

Korzystanie z Witryny nie wymaga ujawnienia żadnych Państwa danych osobowych. Możemy jedynie monitorować liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne części Witryny, z tym, że nie będzie to obejmować identyfikacji. Możemy również zarejestrować lokalizację Państwa komputera w Internecie dla celów związanych z administracją systemów i rozwiązywaniem problemów, a także w celu sporządzania raportów globalnych.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem. Sądy polskie mają wyłączność w przypadku powstania ewentualnych sporów.

Witryna ta jest przeznaczona do użytku osób przebywających wyłącznie na terytorium Polski. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że witryna ta, lub też informacje na niej zawarte, są zgodne z z lokalnym prawem i regulacjami, czy też że jest odpowiednia do użytku w innej jurysdykcji. Jeśli pomimo tego osoby zdecydują się skorzystać z tej Witryny w innej jurysdykcji, robią to na własne ryzyko, a HSBC nie będzie ponosiło odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia lokalnego prawa czy regulacji z tego wynikające.